english - fran├žais - nederlands   |   ga terug naar:   
 
   
 
Aansprakelijkheid

 

Deze website wordt beheerd door USS, d'Accolay straat 40, 1000 Brussel (België).
 
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. USS geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de USS-website of de websites waarnaar zij een link leggen.
De aansprakelijkheid van USS voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.
 
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. USS treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen geenszins tussen u en die derden. USS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. USS biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. 
 
U kunt USS niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s). 
 
De informatie die USS verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.
 
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij USS, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.
 
Aanvullende informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunt u verkrijgen op de zetel van USS. U kunt zich bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

┬╗ VSVZ - Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 vsvz@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP